Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator:
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest ERKA S.C. Izabella KrzywickaKozieł Krzysztof Krzywicki Ryszard Krzywicki, z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiślana 70, adres korespondencyjny jw.,
e-mail: info@erka.com.pl, tel. 22 751 39 12.

Podstawa prawna:

Dane osobowe będą przetwarzane przez ERKA S.C. Izabella Krzywicka-Kozieł Krzysztof Krzywicki
Ryszard Krzywicki:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych);
  2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ERKA S.C. (art. 6 ust.1,f) RODO);
  3. na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.
 

Okres przechowywania danych:
1.
dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a. posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji);
b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ERKA S.C.
wypełnienie obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów prawnych
lub rachunkowych);
2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług świadczonych
przez ERKA S.C. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do
czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą;
3. dane przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania.

Cele przetwarzania danych:
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmę ERKA S.C. w następujących celach:
1. przedstawiania ofert;
2. zawarcia umowy;
3. realizacji umowy;
4. zarządzania ryzykiem;
5. rozpatrzenia reklamacji;
6. realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
7. marketingu, w tym promocji produktów i usług oferowanych przez firmę ERKA S.C. ;
8. ustalania i dochodzenia roszczeń przez firmę ERKA S.C. w związku z prowadzona działalnością.

Kategorie odbiorców danych (przetwarzających dane osobowe w imieniu ERKA S.C. , podmioty i
organy, którym firma ERKA S.C. jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
1. partnerzy handlowi;
2. banki;
3. operatorzy pocztowi;
4. przewoźnicy;
5. firmy windykacyjne.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pani/ Pana dane mogą być przekazane partnerom handlowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki
oraz Szwajcarii w związku z przygotowaniem oferty, zawarciem i realizacją umowy handlowej.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1. prawo dostępu do treści osobowych, czyli prawo uzyskania potwierdzenia, czy Administrator
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2. prawo do sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo żądania od Administratora sprostowania danych;
4. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
5. prawo przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi;
danych osobowych oraz przekazania ich innemu Administratorowi;
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu;
7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub innego organu nadzorczego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego
pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na miejsce domniemanego
naruszenia RODO;
8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
Prawa wymienione w pt. 1-6 i 8 można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem
(adres podany na wstępie).